Aukcja „Znani, bezimiennym zwierzętom”

 

 

Znani, bezimiennym zwierzętom” ,

pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

Aukcja odbędzie się

3 grudnia 2023 r. w Sali Waniliowej w Restauracji Adama Sowy ( Dzięki uprzejmości i szczodrości Pana Adama Sowy)

przy ulicy Mostowej 4 w Bydgoszczy (II p.) od godziny 17.00

Nasze aukcje cieszą się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku impreza ta będzie atrakcyjnym wydarzeniem.

Przed Świętami ( i jeszcze przed „Mikołajkami” !) z pewnością wiele osób zechce wylicytować przedmioty z przeznaczeniem na prezenty dla Najbliższych.

Dochód z aukcji przeznaczymy na potrzeby bezdomnych zwierząt w schronisku.

Otwórzmy serca ! Dobro bezimiennych zwierząt zależy od nas wszystkich ! Dopóki bezdomne istoty nie znajdą Swego Człowieka, dopóty to my wszyscy stwarzamy im godne warunki oczekiwania na lepszy los.

Z gorącą prośbą o szczodrość, w imieniu organizatorów

Izabella Szolginia

Organizatorzy:
🟠 Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy
🟠 OTOZ Animals, Oddział Kujawsko – Pomorski
zapraszają Państwa na naszą doroczną aukcję charytatywną „Znani, bezimiennym zwierzętom”, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.
Licytowane będą dary od znanych osób i firm, obrazy, porcelana, antyki, książki, vouchery, bilety do obiektów kulturalnych, pamiątki etc. – słowem to, co sami Znani Ofiarodawcy uznali za stosowne, by zasilić naszą aukcyjną ofertę.
Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia 2023 r. w Sali Waniliowej w Restauracji Adama Sowy przy ulicy Mostowej 4 w Bydgoszczy (II p.) od godziny 17.00
Nasze aukcje cieszą się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku impreza ta będzie atrakcyjnym wydarzeniem.
Przed Świętami z pewnością wiele osób zechce wylicytować przedmioty z przeznaczeniem na prezenty dla Najbliższych. Dochód z aukcji przeznaczymy na potrzeby bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy 🐕🐈🐇
Otwórzmy serca! ❤️Dobro bezimiennych zwierząt zależy od nas wszystkich! Dopóki bezdomne istoty nie znajdą Swego Człowieka, dopóty to my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie im godnych warunków do oczekiwania na lepszy los.
Z gorącą prośbą o obecność i szczodrość, w imieniu organizatorów.
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ ⬇
„Znani – bezimiennym zwierzętom”, organizowanej przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ ANIMALS Oddział Kujawsko-Pomorski
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ ANIMALS Oddział Kujawsko-Pomorski są organizatorami aukcji charytatywnej przedmiotów użytkowych i przedmiotów artystycznych.
2. Przedmiotem aukcji są przedmioty użytkowe (i przedmioty artystyczne).
3. Posiadacze przedmiotów przekazują je na aukcję i nie roszczą sobie do nich praw, gdyby nie zostały zlicytowane na aukcji.
4. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji przedmiotów , na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
5. Właścicielem przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostaje organizator.
6. W wypadku nie zbycia przedmiotów w czasie licytacji, przedmioty zostają zabezpieczone przez Organizatorów i przeznaczone na następne tego rodzaju wydarzenie w roku przyszłym.
7. Czas i miejsce trwania wystawy i aukcji: 3 grudnia 2023 r. godzina 17.00
Rejestracja Uczestników i pobieranie numerów aukcyjnych od 17.00
Bydgoszcz ulica Mostowa 4.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Rejestracja Uczestników aukcji odbywać się będzie za pomocą formularza przed rozpoczęciem aukcji.
6. W następstwie rejestracji podmiotowi zostaje przyporządkowany numer Uczestnika (o numerze decyduje kolejność zgłoszenia).
7. Zgodnie z Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/7/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Aukcji podpisuje stosowny dokument zezwalający na przetwarzanie Jego danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia czynności aukcyjnych.
III. PRZEBIEG AUKCJI
1. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją przedmiotów .
2. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), którą ogłosi za każdym razem prowadzący licytację.
3. Uczestnicy ustnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia.
4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej.
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita – trzykrotnie powtórzona przez prowadzącego licytację.
9. W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
10. Zamknięcie aukcji nastąpi po zaoferowaniu do zlicytowania wszystkich przeznaczonych na aukcję przedmiotów.
11.Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio przez Nabywcę, po wpłaceniu zlicytowanej kwoty za pokwitowaniem, wydanym przez pracownika Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy obecnego na aukcji.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z umów z tytułu nabycia zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą.
4. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.
5. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.schronisko.org.pl i na Facebooku.
NIE ZAPOMINAJMY ZABRAĆ ZE SOBĄ PORTFELI Z GOTÓWKĄ!
(brak możliwości wsparcia za pomocą kart płatniczych 💳
Poniżej kilka pozycji, które będą licytowane na aukcji.

2023-11-15T14:49:29+01:00