Konkurs plastyczny dla dzieci „Chleb szkodzi ptakom”.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ Animals Oddział Kujawsko – Pomorski zwany dalej Organizatorem zapraszają do udziału dzieci ze szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic
w konkursie plastycznym na plakat
§ 2
Temat konkursu:
”Chleb szkodzi ptakom”
§ 3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników w grupie wiekowej : 7-9 i 10-12 lat ze szkół podstawowych w Bydgoszczy i okolicach

2. Plakat może być wykonany w dowolnej technice; rysunek, akwarela, olej, pastela. Format A3.
3. Nadesłane lub złożone na konkurs prace powinny być opatrzone nazwiskiem i
imieniem autora oraz informacją o jego wieku i numerze szkoły do której uczęszcza.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do upublicznienia wizerunku uczestników konkursu i do wykorzystania prac przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy na jego stronach internetowych oraz w innych publikacjach. .
5. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu,
którego ostateczna interpretacja należy do jury. Żadne odwołania nie będą
uwzględniane.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim
udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)
7. Z każdej szkoły zostanie wyłonionych 6 zwycięzców I etapu. Wyłącznie prace zakwalifikowane przez Szkołę zostaną przesłane na konkurs w celu ostatecznej oceny i wyłonienia laureatów. Nie dopuszcza się przyjmowania do konkursu większej liczby prac.
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 listopada 2022 na adres :
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
2. Termin dostarczenia prac mija 30 listopada 2022 r., decyduje data wpływu. Prace
nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 grudnia 2022 r.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§ 5
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:
1. Ewa Helmin – sekretarz
2. Małgorzata Ostrowska – Przewodniczący Komisji, nauczyciel
3. Izabella Szolginia – dyrektor schroniska dla zwierząt
4. Maria Sobocińska – spec ds/edukacji przy Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy
2. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego
Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) oryginalność
b) dobra identyfikacja pracy z tematem
c) czytelność
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników, każda o wartości nie
przekraczającej 200 zł brutto: dla I- szego miejsca w każdej grupie wiekowej (książka „Ptaki Polski” „ i plecak- worek dla ornitologa
„Atlas ptaków dla dzieci” i plecak-worek dla ornitologa (II miejsce), kredki artystyczne i plecak-worek dla ornitologa (III miejsce)
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej
FB :www.schronisko.org.pl
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej FB:www.schronisko.org.pl, a wręczenie
nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Termin zostanie podany
wraz z ogłoszeniem wyników.
§ 6
Prawa autorskie
1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych autorzy
przekażą prawo do bezpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu
korzystania przez Organizatora z nagrodzonych prac.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
§ 7
Informacje dodatkowe
1. Konkurs nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej FB: www.schronisko. org.pl

2022-11-04T14:06:06+01:00