Konkurs rysunkowy dla dzieci – „Moje serce dla zwierząt”

Moje serce dla zwierząt”.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi dzieci na pozytywne uczucia, którymi darzymy bogaty świat zwierząt.

Prośba do nauczycieli:

– prosimy by zachęcić dzieci do tego, by postrzegały świat zwierząt jako potencjał różnorodności, który na szacunek

i „serce” zasługuje. Serce dla zwierząt to między innymi przygotowanie miejsca w ogrodzie do zimowania jeży, karmniki dla ptaków, ratowanie żab z ruchliwych jezdni, dokarmianie wolno żyjących kotów.

Polecamy książkę „Dbamy o zwierzęta”, wydaną staraniem schroniska, dostępną w wersji PDF na stronie www.schronisko.org.pl

W tej pozycji znajdą Państwo mnóstwo inspiracji nie tylko do przeprowadzenia konkursu, lecz także do pobudzenia empatii

u młodych ludzi i rozszerzenia ich wiedzy o zwierzętach.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ Animals Oddział Kujawsko – Pomorski zwany dalej Organizatorem zaprasza do udziału dzieci ze szkół podstawowych w Bydgoszczy

w konkursie plastycznym.

§ 2

Temat konkursu:

Moje serce dla zwierząt”

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników w grupie wiekowej : 7-9 i 10-12 lat ze szkół podstawowych w Bydgoszczy

2. Praca może być wykonana w dowolnej technice; rysunek, akwarela, olej, pastela. Format A3.

3. Nadesłane lub złożone na konkurs prace powinny być opatrzone nazwiskiem i

imieniem autora oraz informacją o jego wieku i numerze szkoły do której uczęszcza.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do upublicznienia wizerunku uczestników konkursu i do wykorzystania prac przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy na jego stronach internetowych oraz w innych publikacjach. .

5. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu,

którego ostateczna interpretacja należy do jury. Żadne odwołania nie będą

uwzględniane.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim

udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych

osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

7. Z każdej szkoły zostanie wyłonionych 6 zwycięzców I etapu. Wyłącznie prace zakwalifikowane przez Szkołę zostaną przesłane na konkurs w celu ostatecznej oceny i wyłonienia laureatów. Nie dopuszcza się przyjmowania do konkursu większej liczby prac.

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 listopada 2021 na adres :

Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 298, 85-438 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

2. Termin dostarczenia prac mija 30 listopada 2021 r., decyduje data wpływu. Prace

nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 grudnia 2021 r.

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

§ 5

Ocena prac i zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:

1. Pani Ewa Helmin – sekretarz

2. Pani Aleksandra Gabara – Przewodniczący Komisji, nauczyciel

3. Pani Izabella Szolginia – dyrektor schroniska dla zwierząt

4. Pani Maria Sobocińska – spec ds/edukacji przy Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy

2. Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego

Komisji, który będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność

b) dobra identyfikacja pracy z tematem

c) czytelność

4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników, każda o wartości nie

przekraczającej 600 zł brutto: dla I- szego w każdej grupie wiekowej tablet (I

miejsce), zestawy LEGO (II miejsce), kredki artystyczne (III miejsce)

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej

FB :www.schronisko.org.pl

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej FB:www.schronisko.org.pl, a wręczenie

nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Termin zostanie podany

wraz z ogłoszeniem wyników.

§ 6

Prawa autorskie

1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych autorzy

przekażą prawo do bezpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych.

2. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu

korzystania przez Organizatora z nagrodzonych prac.

3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób

trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

§ 7

Informacje dodatkowe

1. Konkurs nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

§8

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej FB: www.schronisko. org.pl

2021-10-14T12:16:44+02:00